დეტალური ინფორმაცია

N1071
დასახელებამესტიის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს დ. მესტიის ქუჩების საკადასტრო აზომვითი ნახაზების (ელექტრონული ვერსიის) დამზადებაზე.
შემსყიდველიმესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი235895046
გამოცხადების თარიღი28-01-2014 12:35
წინადადების მიღება იწყება29-01-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1071


შედეგები / ცვლილებები

N1071-1
დამატების თარიღი10-02-2014 14:59
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1071_02
contest_n1071_03
contest_n1071_04
contest_n1071_05
contest_n1071_06
contest_n1071_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 28-01-2014 12:35
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-01-2014 10:42
გამარჯვებული გამოვლენილია 10-02-2014 15:04