დეტალური ინფორმაცია

N1087
დასახელებავანის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს (მშვიდობის გორაზე დასასვენებელი პარკი) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი229653256
გამოცხადების თარიღი05-02-2014 11:43
წინადადების მიღება იწყება13-02-2014
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1087


შედეგები / ცვლილებები

N1087-1
დამატების თარიღი20-02-2014 10:33
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1087_02
contest_n1087_03
contest_n1087_04
contest_n1087_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-02-2014 11:43
წინადადებების მიღება დაწყებულია 13-02-2014 10:58
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 20-02-2014 10:35