დეტალური ინფორმაცია

N1135
დასახელებაააიპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს (ქ. თბილისში საბავშვო ბაგა-ბაღების შენობების) სამშენებლო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი404905475
გამოცხადების თარიღი25-02-2014 16:08
წინადადების მიღება იწყება25-02-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1135


შედეგები / ცვლილებები

N1135-1
დამატების თარიღი23-05-2014 15:10
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1135_02
contest_n1135_03
contest_n1135_04
contest_n1135_05
contest_n1135_06
contest_n1135_07
contest_n1135_08
contest_n1135_09
contest_n1135_10
contest_n1135_11
contest_n1135_12
contest_n1135_13
contest_n1135_14
contest_n1135_15
contest_n1135_16
contest_n1135_17
contest_n1135_18
contest_n1135_19


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-02-2014 16:08
წინადადებების მიღება დაწყებულია 25-02-2014 16:09
გამარჯვებული გამოვლენილია 23-05-2014 15:46