დეტალური ინფორმაცია

N1149
დასახელებაააიპ „ბათუმის განვითარების ფონდი“ აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიბათუმის განვითარების ფონდი
საიდინტიფიკაციო კოდი245603529
გამოცხადების თარიღი05-03-2014 11:10
წინადადების მიღება იწყება24-03-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1149
contest_n1149_02


შედეგები / ცვლილებები

N1149-1
დამატების თარიღი14-04-2014 17:11
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1149_03
contest_n1149_04
contest_n1149_05
contest_n1149_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-03-2014 11:10
წინადადებების მიღება დაწყებულია 24-03-2014 10:53
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-04-2014 17:12