დეტალური ინფორმაცია

N1150
დასახელებაააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ აცხადებს კონკურს საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება
საიდინტიფიკაციო კოდი412675396
გამოცხადების თარიღი05-03-2014 16:48
წინადადების მიღება იწყება10-03-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1150


შედეგები / ცვლილებები

N1150-1
დამატების თარიღი11-03-2014 12:02
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1150_02
contest_n1150_03
contest_n1150_04
contest_n1150_05
contest_n1150_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-03-2014 16:48
გამარჯვებული გამოვლენილია 11-03-2014 12:06