დეტალური ინფორმაცია

N1191
დასახელებაშპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ აცხადებს კონკურს მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონების კეთილმოწყობისა და ესქპლუატაციის სამუშაოებისს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვაზე.
შემსყიდველიშპს საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია
საიდინტიფიკაციო კოდი404942470
გამოცხადების თარიღი27-03-2014 18:21
წინადადების მიღება იწყება08-04-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1191


შედეგები / ცვლილებები

N1191-1
დამატების თარიღი11-04-2014 18:55
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1191_02
contest_n1191_03
contest_n1191_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 27-03-2014 18:21
წინადადებების მიღება დაწყებულია 08-04-2014 10:50
გამარჯვებული გამოვლენილია 11-04-2014 18:56