დეტალური ინფორმაცია

N1251
დასახელებასაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისაქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204383176
გამოცხადების თარიღი20-05-2014 18:29
წინადადების მიღება იწყება23-05-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1251
contest_n1251_02
contest_n1251_03
contest_n1251_04
contest_n1251_05
contest_n1251_06


შედეგები / ცვლილებები

N1251-1
დამატების თარიღი14-07-2014 09:45
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1251_07
contest_n1251_08
contest_n1251_09
contest_n1251_10
contest_n1251_11
contest_n1251_12
contest_n1251_13
contest_n1251_14
contest_n1251_15
contest_n1251_16
contest_n1251_17
contest_n1251_18


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-05-2014 18:29
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-07-2014 09:45