დეტალური ინფორმაცია

N1261
დასახელებააჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს კონკურსს (ქ. ბათუმში, გმირთა ხეივნის ურბანული განვითარების კონცეფციის) საპროექტო სამუშოების დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიაჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი245429200
გამოცხადების თარიღი03-06-2014 16:35
წინადადების მიღება იწყება25-08-2014
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1261
contest_n1261_02
contest_n1261_03
contest_n1261_04
contest_n1261_05


შედეგები / ცვლილებები

N1261-1
დამატების თარიღი18-09-2014 10:08
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1261_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 03-06-2014 16:35
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 18-09-2014 10:09