დეტალური ინფორმაცია

N1292
დასახელებასსიპ `საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია~ აცხადებს კონკურსს საპროექტო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისაქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
საიდინტიფიკაციო კოდი205162802
გამოცხადების თარიღი08-07-2014 12:40
წინადადების მიღება იწყება04-08-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1292
contest_n1292_02
contest_n1292_03
contest_n1292_04
contest_n1292_05
contest_n1292_06
contest_n1292_28


შედეგები / ცვლილებები

N1292-1
დამატების თარიღი17-07-2014 15:51
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1292_07
contest_n1292_08
contest_n1292_09
contest_n1292_10
contest_n1292_11
contest_n1292_12
contest_n1292_13
contest_n1292_14
contest_n1292_15
contest_n1292_16
contest_n1292_17
contest_n1292_18
contest_n1292_19
contest_n1292_20
contest_n1292_21
contest_n1292_22
contest_n1292_23
contest_n1292_24
contest_n1292_25
contest_n1292_26
contest_n1292_27


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-07-2014 12:40
გამარჯვებული გამოვლენილია 18-06-2015 12:52