დეტალური ინფორმაცია

N1294
დასახელებასსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი აცხადებს კონკურსს, მარშალ გამზირი #6-ში(საკადასტრო კოდი: 01.10.10.022.084) მდებარე ადმინისტრაციული შენობისა და დამხმარე ნაგებობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოებისათვის და მიმდიბარე ეზოს კეთილმოწყობისათვის საჭირო საპროექტო-სახართაღრიზხვო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველისოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
საიდინტიფიკაციო კოდი205309655
გამოცხადების თარიღი09-07-2014 11:53
წინადადების მიღება იწყება24-07-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1294
contest_n1294_02
contest_n1294_03
contest_n1294_04


შედეგები / ცვლილებები

N1294-1
დამატების თარიღი25-07-2014 16:25
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1294_05
contest_n1294_06
contest_n1294_07
contest_n1294_08
contest_n1294_09
contest_n1294_10
contest_n1294_11
contest_n1294_12
contest_n1294_13
contest_n1294_14
contest_n1294_15
contest_n1294_16
contest_n1294_17
contest_n1294_18
contest_n1294_19
contest_n1294_20
contest_n1294_21
contest_n1294_22
contest_n1294_23
contest_n1294_24


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-07-2014 11:53
გამარჯვებული გამოვლენილია 13-08-2014 18:47