დეტალური ინფორმაცია

N1295
დასახელებაშპს "ვარდნილჰესის კასკადი" აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით
შემსყიდველიშპს "ვარდნილჰესის კასკადი"
საიდინტიფიკაციო კოდი251716371
გამოცხადების თარიღი09-07-2014 18:06
წინადადების მიღება იწყება09-07-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1295


შედეგები / ცვლილებები

N1295-1
დამატების თარიღი21-07-2014 14:39
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1295_02
contest_n1295_03
contest_n1295_04
contest_n1295_05
contest_n1295_06
contest_n1295_07
contest_n1295_08
contest_n1295_09
contest_n1295_10
contest_n1295_11
contest_n1295_12
contest_n1295_13


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-07-2014 18:06