დეტალური ინფორმაცია

N1310
დასახელებასსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებსკონკურსს იოსებ ყიფშიძის ბიუსტის (პოსტამენტით) განთავსების მიზნით მხატვრულ ესკიზურიპროექტისა და დადგმის ხარჯთაღრიცხვის შედგენის მომსახურების კონკურსის წესით სახელმწიფოშესყიდვაზე
შემსყიდველიივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი204864548
გამოცხადების თარიღი25-07-2014 18:07
წინადადების მიღება იწყება16-09-2014
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1310
contest_n1310_02


შედეგები / ცვლილებები

N1310-1
დამატების თარიღი29-07-2014 19:17
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1310_03
contest_n1310_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 25-07-2014 18:07
კონკურსი გამოცხადებულია 25-07-2014 18:14
კონკურსი არ შედგა 22-09-2014 09:30