დეტალური ინფორმაცია

N1312
დასახელებასაკონკურსო განცხადება სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიებოს სააგენტოს სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ტექნოპაარკის მოწყობისთვის საჭირო საპროექტო დოკუმეტაციის შწქმნისათვის კონკურსის გამოცხადების შესახებ
შემსყიდველისაქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი204582521
გამოცხადების თარიღი28-07-2014 19:55
წინადადების მიღება იწყება28-07-2014
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1312
contest_n1312_02
contest_n1312_03
contest_n1312_04
contest_n1312_05
contest_n1312_06
contest_n1312_07
contest_n1312_08
contest_n1312_09
contest_n1312_10


შედეგები / ცვლილებები

N1312-1
დამატების თარიღი25-08-2014 10:35
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1312_11
contest_n1312_12
contest_n1312_13
contest_n1312_14
contest_n1312_15
contest_n1312_16
contest_n1312_17
contest_n1312_18
contest_n1312_19
contest_n1312_20
contest_n1312_21
contest_n1312_22
contest_n1312_23
contest_n1312_24
contest_n1312_25
contest_n1312_26


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 28-07-2014 19:55
წინადადებების მიღება დაწყებულია 04-08-2014 17:57