დეტალური ინფორმაცია

N1314
დასახელებასსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევისიისა და რადიო მიერ გამოცხადდეს კონკურსი 4( ოთხი) სატელებიზიო სტუდიის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისაზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო
საიდინტიფიკაციო კოდი245675880
გამოცხადების თარიღი30-07-2014 16:47
წინადადების მიღება იწყება30-07-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1314


შედეგები / ცვლილებები

N1314-1
დამატების თარიღი14-08-2014 19:21
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1314_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-07-2014 16:47
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-08-2014 19:22