დეტალური ინფორმაცია

N134
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო ომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი11-08-2011 18:14
წინადადების მიღება იწყება12-08-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n134


შედეგები / ცვლილებები

N134-1
დამატების თარიღი23-08-2011 12:19
შენიშვნა
მიმაგრებული ფაილიcontest_n134_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-08-2011 18:14
წინადადებების მიღება დაწყებულია 12-08-2011 10:18
კონკურსი არ შედგა 23-08-2011 12:25