დეტალური ინფორმაცია

N1357
დასახელებაარასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო აცხადებს კონკურსს სააგენტოს ბალანსზე რიცხული შენობის საოფისე ავეჯის სრულყოფილი დიზაინერული პროექტისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველიარასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
საიდინტიფიკაციო კოდი204534502
გამოცხადების თარიღი18-09-2014 09:53
წინადადების მიღება იწყება25-09-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1357


შედეგები / ცვლილებები

N1357-1
დამატების თარიღი07-10-2014 21:31
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1357_02
contest_n1357_03
contest_n1357_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-09-2014 09:53
გამარჯვებული გამოვლენილია 24-10-2014 11:07