დეტალური ინფორმაცია

N22
დასახელებაგარდაბნის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ ქალაქ გარდაბანში #2 საბავშო ბაღის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე.
შემსყიდველიგარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი226573204
გამოცხადების თარიღი01-04-2011 18:44
წინადადების მიღება იწყება01-04-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიc_9060_22.pdf


შედეგები / ცვლილებები

N22-1
დამატების თარიღი20-04-2011 13:07
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიc_0444_1.pdf


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-04-2011 18:44
კონკურსი არ შედგა 20-04-2011 13:07