დეტალური ინფორმაცია

N1400
დასახელებათვითმმართველი ერთეული - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მის. ბორჯომი, მესხეთის ქ. #5, ს/კ 226161961) აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიბორჯომის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი226161961
გამოცხადების თარიღი23-10-2014 09:06
წინადადების მიღება იწყება06-11-2014
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1400
contest_n1400_02
contest_n1400_03


შედეგები / ცვლილებები

N1400-1
დამატების თარიღი24-10-2014 11:21
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1400_04


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-10-2014 09:06
კონკურსი გამოცხადებულია 24-10-2014 11:21
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-11-2014 16:45