დეტალური ინფორმაცია

N1436
დასახელებაქობულეთის მუნიციპალიტეტი (მის: ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი #141) აცხადებს კონკურსს ქ. ქობულეთში, კარიერის დასახლებასა და მტს -ის დასახლებაში სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების და გამწმენდი ნაგებობ(ებ)ის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიქობულეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი247001890
გამოცხადების თარიღი12-12-2014 16:42
წინადადების მიღება იწყება19-12-2014
სტატუსი კონკურსი შეწყვეტილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1436


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 12-12-2014 16:42
კონკურსი შეწყვეტილია 16-01-2015 13:35