დეტალური ინფორმაცია

N1442
დასახელებასაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა დალტოლვილთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს, ქ. გორში, მოსკოვის ქუჩაზე არსებული 8 971.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთის(საკადასტრო კოდი (საკადასტრო კოდი N 66.45.27.120) - დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების ობიექტი),განაშენიანების გენერალური გეგმის და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა-მიწოდების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველადაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი200037646
გამოცხადების თარიღი26-12-2014 12:31
წინადადების მიღება იწყება08-01-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1442


შედეგები / ცვლილებები

N1442-1
დამატების თარიღი22-01-2015 15:52
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1442_02
contest_n1442_03
contest_n1442_04
contest_n1442_05
contest_n1442_06
contest_n1442_07
contest_n1442_08
contest_n1442_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 26-12-2014 12:31
გამარჯვებული გამოვლენილია 22-01-2015 15:55