დეტალური ინფორმაცია

N1445
დასახელებაშპს „გარდაბნის თბოსადგური“, მის: 0152, ქ.თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N21, აცხადებს კონკურს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიშპს "გარდაბნის თბოსადგური"
საიდინტიფიკაციო კოდი404428071
გამოცხადების თარიღი06-01-2015 14:39
წინადადების მიღება იწყება12-01-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1445
contest_n1445_02
contest_n1445_03


შედეგები / ცვლილებები

N1445-1
დამატების თარიღი20-01-2015 12:05
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1445_04
contest_n1445_05
contest_n1445_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-01-2015 14:39
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-01-2015 12:06