დეტალური ინფორმაცია

N1458
დასახელებასაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა დალტოლვილთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს ქ. სენაკში, სამტრედიის ქუჩაზე მდებარე დევნილთა განსახლებისობიექტის (ყოფ. პროფ. სასწავლებელი) ორი კორპუსის გაზმომარაგებისათვის საჭირო სრული და დეტალურისაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა-მიწოდების მომსახურების შესყიდვის შესახებ დაკონკურსში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი200037646
გამოცხადების თარიღი30-01-2015 05:25
წინადადების მიღება იწყება06-02-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1458
contest_n1458_02
contest_n1458_03


შედეგები / ცვლილებები

N1458-1
დამატების თარიღი12-02-2015 07:09
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1458_04
contest_n1458_05
contest_n1458_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-01-2015 05:25
გამარჯვებული გამოვლენილია 12-02-2015 07:09