დეტალური ინფორმაცია

N1484
დასახელებაშინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ -„112“ აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს. 2.
შემსყიდველიშსს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „112“
საიდინტიფიკაციო კოდი204579429
გამოცხადების თარიღი23-02-2015 10:26
წინადადების მიღება იწყება24-02-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1484
contest_n1484_02
contest_n1484_03
contest_n1484_04
contest_n1484_05
contest_n1484_06
contest_n1484_21


შედეგები / ცვლილებები

N1484-1
დამატების თარიღი20-04-2015 17:35
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1484_07
contest_n1484_08
contest_n1484_09
contest_n1484_10
contest_n1484_11
contest_n1484_12
contest_n1484_13
contest_n1484_14
contest_n1484_15
contest_n1484_16
contest_n1484_17
contest_n1484_18
contest_n1484_19
contest_n1484_20


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-02-2015 10:26
გამარჯვებული გამოვლენილია 20-04-2015 17:37