დეტალური ინფორმაცია

N1485
დასახელებასაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა დალტოლვილთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს ქ. ახალციხეში, რუსთაველის ქ. N113-ში მდებარე შენობისწყალმომარაგება- კანალიზაციის სისტემის და საბავშვო სკვერის მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო სრული დადეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა-მიწოდების მომსახურების სახელმწიფოშესყიდვა
შემსყიდველისაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი200037646
გამოცხადების თარიღი23-02-2015 10:31
წინადადების მიღება იწყება04-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1485
contest_n1485_02


შედეგები / ცვლილებები

N1485-1
დამატების თარიღი30-03-2015 11:25
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1485_03
contest_n1485_04
contest_n1485_05
contest_n1485_06
contest_n1485_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-02-2015 10:31
კონკურსი გამოცხადებულია 23-02-2015 15:45
გამარჯვებული გამოვლენილია 30-03-2015 11:26