დეტალური ინფორმაცია

N1502
დასახელებასსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი ბალანსზე რიცხული, დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. განთიადში, მდებარე შენობის (საკ.კოდი: 82.13.43.101) სარეკონსტრუკციო-სარემონტო და მიმდებარე ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელებისთვის საჭირო საპროექტო-სახართაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვაზე იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.
შემსყიდველისოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
საიდინტიფიკაციო კოდი205309655
გამოცხადების თარიღი06-03-2015 09:47
წინადადების მიღება იწყება20-03-2015
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1502
contest_n1502_02


შედეგები / ცვლილებები

N1502-1
დამატების თარიღი20-03-2015 17:30
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1502_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-03-2015 09:47
კონკურსი არ შედგა 20-03-2015 17:31