დეტალური ინფორმაცია

N1503
დასახელებასსიპ „ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი“ ( მის: ქ. თბილისი, კოსტავას 33ა, ს/კ 205 298 211) აცხადებს კონკურსს ქ. თბილისში „მწვანე ქუჩის“ მოწყობის კონცეფციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველისსიპ ,,ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი“
საიდინტიფიკაციო კოდი205298211
გამოცხადების თარიღი06-03-2015 11:12
წინადადების მიღება იწყება19-03-2015
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1503
contest_n1503_02


შედეგები / ცვლილებები

N1503-1
დამატების თარიღი26-03-2015 12:03
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1503_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 06-03-2015 11:12
კონკურსი არ შედგა 26-03-2015 12:03