დეტალური ინფორმაცია

N1514
დასახელებაშპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიშპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“
საიდინტიფიკაციო კოდი404389693
გამოცხადების თარიღი09-03-2015 09:52
წინადადების მიღება იწყება19-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1514
contest_n1514_02
contest_n1514_03
contest_n1514_04
contest_n1514_05
contest_n1514_06
contest_n1514_07
contest_n1514_08
contest_n1514_09
contest_n1514_10
contest_n1514_11
contest_n1514_12
contest_n1514_13


შედეგები / ცვლილებები

N1514-1
დამატების თარიღი24-03-2015 12:42
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1514_14
contest_n1514_15
contest_n1514_16
contest_n1514_17
contest_n1514_18
contest_n1514_19


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 09-03-2015 09:52
წინადადებების მიღება დაწყებულია 24-03-2015 12:41
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-03-2015 18:57