დეტალური ინფორმაცია

N152
დასახელებასაქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 აგვისტოს №1713 განკარგულების საფუძველზე მცხეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ დასაპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიმცხეთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი236094196
გამოცხადების თარიღი05-09-2011 16:25
წინადადების მიღება იწყება05-09-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n152


შედეგები / ცვლილებები

N152-1
დამატების თარიღი21-09-2011 17:47
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n152_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-09-2011 16:25
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-09-2011 16:26
გამარჯვებული გამოვლენილია 21-09-2011 17:50