დეტალური ინფორმაცია

N1547
დასახელებაშპს „გარდაბნის თბოსადგური“, ს/კ 404428071, აცხადებს კონკურს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიშპს „გარდაბნის თბოსადგური“
საიდინტიფიკაციო კოდი404428071
გამოცხადების თარიღი18-03-2015 10:18
წინადადების მიღება იწყება23-03-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1547
contest_n1547_02


შედეგები / ცვლილებები

N1547-1
დამატების თარიღი23-03-2015 15:38
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1547_03
contest_n1547_04
contest_n1547_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-03-2015 10:18
გამარჯვებული გამოვლენილია 23-03-2015 15:40