დეტალური ინფორმაცია

N1551
დასახელებაქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქაკაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის მიერ, ქ. თბილისში, ვარკეთილის მიმდებარე ტერიტორიაზე "ჩარჩო გაგმის" შესარჩევად კონკურსის წესი და პირობები.
შემსყიდველიქ. თბილისის მერიის სსიპ ,,თბილისის არქიტექტურის სამსახური"
საიდინტიფიკაციო კოდი205270053
გამოცხადების თარიღი18-03-2015 14:14
წინადადების მიღება იწყება18-03-2015
სტატუსი წინადადებების მიღება დაწყებულია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1551
contest_n1551_02


შედეგები / ცვლილებები

N1551-1
დამატების თარიღი26-03-2015 11:50
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1551_03
contest_n1551_04
contest_n1551_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 18-03-2015 14:14