დეტალური ინფორმაცია

N1554
დასახელებაქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია (მის: ქ. ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზ. №45), სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით აცხადებს კონკურსს მწვანე საბავშვო ბაღის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვაზე.
შემსყიდველიქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი220416976
გამოცხადების თარიღი20-03-2015 16:09
წინადადების მიღება იწყება06-04-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1554
contest_n1554_02


შედეგები / ცვლილებები

N1554-1
დამატების თარიღი17-04-2015 11:55
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1554_03
contest_n1554_04
contest_n1554_05
contest_n1554_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-03-2015 16:09
გამარჯვებული გამოვლენილია 24-04-2015 19:01