დეტალური ინფორმაცია

N1611
დასახელებაქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეობა საზოგადოებრივი სკვერების
საიდინტიფიკაციო კოდი204872539
გამოცხადების თარიღი15-04-2015 19:14
წინადადების მიღება იწყება27-04-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1611
contest_n1611_02


შედეგები / ცვლილებები

N1611-1
დამატების თარიღი29-04-2015 15:32
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1611_03
contest_n1611_04
contest_n1611_05
contest_n1611_06
contest_n1611_07
contest_n1611_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 15-04-2015 19:14
გამარჯვებული გამოვლენილია 29-04-2015 15:32