დეტალური ინფორმაცია

N1617
დასახელებაქ. ონში “გაბრიელ მთავარანგელოზის” ტაძრის ტერიტორიაზე სამრეკლოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა კონკურსის მეშვეობით
შემსყიდველიონის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი237978275
გამოცხადების თარიღი17-04-2015 18:03
წინადადების მიღება იწყება25-04-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1617
contest_n1617_02


შედეგები / ცვლილებები

N1617-1
დამატების თარიღი06-05-2015 09:36
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1617_03
contest_n1617_04
contest_n1617_05


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 17-04-2015 18:03
გამარჯვებული გამოვლენილია 06-05-2015 09:36