დეტალური ინფორმაცია

N1618
დასახელებაქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში–ქალაქი ფოთი) აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა პროფესიონალ არქიტექტორებს, როგორც ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებს.
შემსყიდველიქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი კონკურსის
საიდინტიფიკაციო კოდი215138143
გამოცხადების თარიღი20-04-2015 09:53
წინადადების მიღება იწყება22-04-2015
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1618
contest_n1618_02
contest_n1618_03
contest_n1618_04


შედეგები / ცვლილებები

N1618-1
დამატების თარიღი28-05-2015 17:26
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილი


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 20-04-2015 09:53
კონკურსი არ შედგა 08-05-2015 14:38