დეტალური ინფორმაცია

N1632
დასახელებაქ. თბილისში თეატრალური აფიშების გასაკრავი საინფორმაციო ჯიხურების დიზაინისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის კონკურსი
შემსყიდველიქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი204521794
გამოცხადების თარიღი23-04-2015 17:16
წინადადების მიღება იწყება04-05-2015
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1632


შედეგები / ცვლილებები

N1632-1
დამატების თარიღი06-05-2015 10:22
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1632_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 23-04-2015 17:16
კონკურსი არ შედგა 06-05-2015 10:23