დეტალური ინფორმაცია

N1652
დასახელებაქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის გამგეო აცხადებს კონკურსს, საყრდენი კედლების მოწყობისა და აღდგენა-რეკონსტრუქციის მიზნით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ესკიზური ნახაზების შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველივაკის რაიონის გამგეობა
საიდინტიფიკაციო კოდი204872539
გამოცხადების თარიღი07-05-2015 10:24
წინადადების მიღება იწყება11-05-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1652


შედეგები / ცვლილებები

N1652-1
დამატების თარიღი14-05-2015 09:25
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1652_02
contest_n1652_03
contest_n1652_04
contest_n1652_05
contest_n1652_06
contest_n1652_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 07-05-2015 10:24
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-05-2015 09:25