დეტალური ინფორმაცია

N1659
დასახელებაქაღაქ თბილისის მუნიციპაღიტეტის სსიპ - ქაღაქ თბიღისისმუნიციპაღიტეტის არქიტექტურის სამსასურის მიერ, თბიღისში, გღდანისრაიონში, გმირ კურსანტთა, ქერჩის და თიანეთის ქუჩების მიმდებარეტერიტორიაზე, ,,ჩარნო გეგმის“ კონკურსის მეშეეობით სახელმწიფო შესყიღვისუზრუნეეღსაყოფაღ გასატარებეღი ღონისპიებების შესასებ
შემსყიდველიქ. თბილისის მერიის სსიპ ,,თბილისის არქიტექტურის სამსახური
საიდინტიფიკაციო კოდი205270053
გამოცხადების თარიღი08-05-2015 20:46
წინადადების მიღება იწყება13-05-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1659


შედეგები / ცვლილებები

N1659-1
დამატების თარიღი08-07-2015 17:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1659_02
contest_n1659_03
contest_n1659_04
contest_n1659_05
contest_n1659_06


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 08-05-2015 20:46
გამარჯვებული გამოვლენილია 30-07-2015 10:25