დეტალური ინფორმაცია

N1661
დასახელებაქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირზე, ოლივერ უორდროპის სკვერში განსათავსებელი ოლივერ და მარჯორი უორდროპების მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების) დიზაინისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
შემსყიდველიქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი204521794
გამოცხადების თარიღი11-05-2015 19:07
წინადადების მიღება იწყება01-06-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1661
contest_n1661_02
contest_n1661_04
contest_n1661_05


შედეგები / ცვლილებები

N1661-1
დამატების თარიღი10-06-2015 11:21
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1661_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 11-05-2015 19:07
კონკურსი გამოცხადებულია 13-05-2015 12:08
გამარჯვებული გამოვლენილია 13-07-2015 10:04