დეტალური ინფორმაცია

N1678
დასახელებაგარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახური აცხადებს კონკურსსარქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსშიმონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შემსყიდველიგარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი
საიდინტიფიკაციო კოდი206351758
გამოცხადების თარიღი27-05-2015 09:46
წინადადების მიღება იწყება25-05-2015
სტატუსი კონკურსი შეწყვეტილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1678
contest_n1678_02
contest_n1678_03
contest_n1678_04
contest_n1678_05
contest_n1678_06
contest_n1678_07
contest_n1678_08


შედეგები / ცვლილებები

N1678-1
დამატების თარიღი25-06-2015 14:56
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1678_09


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 27-05-2015 09:46
კონკურსი შეწყვეტილია 25-06-2015 12:37
გამარჯვებული გამოვლენილია 25-06-2015 14:57
კონკურსი შეწყვეტილია 29-06-2015 11:19