დეტალური ინფორმაცია

N1679
დასახელებაქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში–ქალაქი ფოთი) აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად იწვევს ყველა პროფესიონალ არქიტექტორებს, როგორც ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებს.
შემსყიდველიქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი215138143
გამოცხადების თარიღი28-05-2015 17:28
წინადადების მიღება იწყება02-05-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1679
contest_n1679_02
contest_n1679_03
contest_n1679_04
contest_n1679_05


შედეგები / ცვლილებები

N1679-1
დამატების თარიღი18-06-2015 09:33
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1679_06
contest_n1679_07
contest_n1679_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 28-05-2015 17:28
გამარჯვებული გამოვლენილია 18-06-2015 09:33