დეტალური ინფორმაცია

N1692
დასახელებაშპს „საქართველოს მელიორაცია“ აცხადებს კონკურსს ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის დეტალური საინჟინრო საპროექტო-სახართაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვაზე და იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.
შემსყიდველიშპს „საქართველოს მელიორაცია“
საიდინტიფიკაციო კოდი204524568
გამოცხადების თარიღი17-06-2015 15:07
წინადადების მიღება იწყება17-06-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1692
contest_n1692_02
contest_n1692_03


შედეგები / ცვლილებები

N1692-1
დამატების თარიღი19-08-2015 12:19
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1692_04
contest_n1692_05
contest_n1692_06
contest_n1692_07
contest_n1692_08
contest_n1692_09
contest_n1692_10
contest_n1692_11
contest_n1692_12
contest_n1692_13
contest_n1692_14
contest_n1692_15
contest_n1692_16
contest_n1692_17
contest_n1692_18
contest_n1692_19
contest_n1692_20
contest_n1692_21
contest_n1692_22
contest_n1692_23
contest_n1692_24


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 17-06-2015 15:07
გამარჯვებული გამოვლენილია 26-08-2015 12:14