დეტალური ინფორმაცია

N1715
დასახელებაშესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ქუჩა #36-ში მდებარე ორსართულიანი შენობის ფასადების რეაბილიტაციის და კონსტრუქციული გამაგრების პროექტი (იხ, ტექნიკური დავალება);
შემსყიდველია(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდი“
საიდინტიფიკაციო კოდი404384974);
გამოცხადების თარიღი29-06-2015 16:42
წინადადების მიღება იწყება03-07-2015
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1715


შედეგები / ცვლილებები

N1715-1
დამატების თარიღი07-07-2015 16:33
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1715_02
contest_n1715_03
contest_n1715_04
contest_n1715_05
contest_n1715_06
contest_n1715_07
contest_n1715_08


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-06-2015 16:42
გამარჯვებული გამოვლენილია 07-07-2015 16:33