დეტალური ინფორმაცია

N1717
დასახელებასსიპ „იუსტიციის სახლი“ აცხადებს კონკურსს ანტრესოლების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
შემსყიდველისსიპ „იუსტიციის სახლი“
საიდინტიფიკაციო კოდი204580202
გამოცხადების თარიღი30-06-2015 16:47
წინადადების მიღება იწყება30-06-2015
სტატუსი კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n1717
contest_n1717_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 30-06-2015 16:47
კონკურსი არ შედგა 13-07-2015 10:14
კონკურსი დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 14-07-2015 09:38