დეტალური ინფორმაცია

N179
დასახელებაახმეტის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცის მომზადებაზე.
შემსყიდველიახმეტის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224631165
გამოცხადების თარიღი17-10-2011 16:50
წინადადების მიღება იწყება18-10-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n179


შედეგები / ცვლილებები

N179-1
დამატების თარიღი25-10-2011 17:40
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n179_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 17-10-2011 16:50
წინადადებების მიღება დაწყებულია 18-10-2011 10:14
გამარჯვებული გამოვლენილია 25-10-2011 17:41