დეტალური ინფორმაცია

N219
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს ადლიის დასახლებაში საბავშვო ბაღის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი29-11-2011 13:31
წინადადების მიღება იწყება29-11-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n219


შედეგები / ცვლილებები

N219-1
დამატების თარიღი14-12-2011 18:46
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n219_02
contest_n219_03
contest_n219_04
contest_n219_05
contest_n219_06
contest_n219_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-11-2011 13:31
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-11-2011 13:31
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-12-2011 18:47