დეტალური ინფორმაცია

N220
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს გონიოში არსებული საბავშვო ბაღის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუ- მენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი29-11-2011 13:34
წინადადების მიღება იწყება29-11-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n220


შედეგები / ცვლილებები

N220-1
დამატების თარიღი14-12-2011 18:50
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n220_02
contest_n220_03
contest_n220_04
contest_n220_05
contest_n220_06
contest_n220_07


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-11-2011 13:34
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-11-2011 13:34
გამარჯვებული გამოვლენილია 14-12-2011 18:52