დეტალური ინფორმაცია

N221
დასახელებათვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია აცხადებს კონკურსს გენ. ა. აბაშიძის ქუჩის რეკონსრტუქციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგე- ნის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველითვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
საიდინტიფიკაციო კოდი245576826
გამოცხადების თარიღი29-11-2011 13:36
წინადადების მიღება იწყება29-11-2011
სტატუსი კონკურსი არ შედგა
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n221


შედეგები / ცვლილებები

N221-1
დამატების თარიღი14-12-2011 18:27
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n221_02


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 29-11-2011 13:36
წინადადებების მიღება დაწყებულია 29-11-2011 13:36
კონკურსი არ შედგა 14-12-2011 18:34