დეტალური ინფორმაცია

N229
დასახელებასაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომხახურების შესყიდვის მიზნით.
შემსყიდველისაქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
საიდინტიფიკაციო კოდი204862078
გამოცხადების თარიღი01-12-2011 18:57
წინადადების მიღება იწყება01-12-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n229


შედეგები / ცვლილებები

N229-1
დამატების თარიღი09-12-2011 18:53
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n229_02
contest_n229_03


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 01-12-2011 18:57
წინადადებების მიღება დაწყებულია 01-12-2011 18:57
გამარჯვებული გამოვლენილია 09-12-2011 18:56