დეტალური ინფორმაცია

N230
დასახელებასსიპ „ბათუმის ბულვარი“ აცხადებს კონკურს საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე
შემსყიდველისსიპ "ბათუმის ბულვარი"
საიდინტიფიკაციო კოდი245630786
გამოცხადების თარიღი05-12-2011 16:01
წინადადების მიღება იწყება05-12-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n230


შედეგები / ცვლილებები

N230-1
დამატების თარიღი19-12-2011 12:00
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n230_02
contest_n230_03
contest_n230_04
contest_n230_05
contest_n230_06
contest_n230_07
contest_n230_08
contest_n230_09
contest_n230_10


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 05-12-2011 16:01
წინადადებების მიღება დაწყებულია 05-12-2011 16:01
გამარჯვებული გამოვლენილია 19-12-2011 12:02