დეტალური ინფორმაცია

N247
დასახელებაახალციხის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს სკულპტურული კომპოზიციის პროექტის შემუშავების მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე.
შემსყიდველიახალციხის მუნიციპალიტეტი
საიდინტიფიკაციო კოდი224086352
გამოცხადების თარიღი21-12-2011 14:42
წინადადების მიღება იწყება21-12-2011
სტატუსი გამარჯვებული გამოვლენილია
შენიშვნა

„საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 ლარის ოდენობით.

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

  • გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
  • შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
  • საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.“

მიმაგრებული ფაილიcontest_n247


შედეგები / ცვლილებები

N247-1
დამატების თარიღი27-04-2012 15:14
შენიშვნა

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი და დამატებითი დოკუმენტები.

მიმაგრებული ფაილიcontest_n247_02
contest_n247_03
contest_n247_04
contest_n247_05
contest_n247_06
contest_n247_07
contest_n247_08
contest_n247_09
contest_n247_10
contest_n247_11
contest_n247_12
contest_n247_13
contest_n247_14
contest_n247_15
contest_n247_16
contest_n247_17
contest_n247_18
contest_n247_19
contest_n247_20
contest_n247_21
contest_n247_22
contest_n247_23
contest_n247_24
contest_n247_25
contest_n247_26
contest_n247_27


სტატუსების ისტორია

სტატუსი თარიღი
კონკურსი გამოცხადებულია 21-12-2011 14:42
წინადადებების მიღება დაწყებულია 21-12-2011 14:42
გამარჯვებული გამოვლენილია 27-04-2012 16:17